Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

O Εκούσιος  έλεγχος, γίνεται σε ένα ή περισσότερα σημεία του οχήματος, κατ' εντολή και απαίτηση του πελάτη και δεν είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία. Πραγματοποιείται προκειμένου να ελέγξετε ένα όχημα πρίν την αγορά του ή μετά την επισκευή του και να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης του.

 Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον αντικαθιστά. Βάσει νόμου, ο εκούσιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε οχήματα  με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (εφόσον έχουν κλείσει 4 χρόνια από την αγορά τους ως καινούργια).

Αν δεν υπάρχει δελτίο σε ισχύ, τότε πρέπει να γίνει τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τεχνικού ελέγχου. Φυσικά, οχήματα  με ξένες πινακίδες ή οχήματα  που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε εκούσιο έλεγχο.

 

Διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος και περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο καυσαερίων.
  • Έλεγχο του συστήματος πέδησης.
  • Έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης.
  • Έλεγχο της κατάστασης του πλαισίου και του αμαξώματος.
  • Έλεγχο του κινητήρα και των αξόνων μετάδοσης της κίνησης.
  • Έλεγχο των ελαστικών, των τροχών και της ανάρτησης
  • Έλεγχο των φώτων.
  • Έλεγχος του λοιπού εξοπλισμού.

Μετά την διενέργεια του Εκούσιου ελέγχου εκδίδετε Π.Ε.Τ.Ε. ( Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου ), το οποίο όμως δεν αντικαθιστά το Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Δηλαδή ένας έκτακτος εκούσιος έλεγχος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωσή του για τον Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.